AIRA säätiö
15320
page-template-default,page,page-id-15320,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

AIRA säätiö

Asteroidi ja Impaktiitti tutkimuskeskus säätiö sr – Asteroid and Impactite Research Foundation sr

1 § Säätiön nimi on Asteroidi ja Impaktiitti tutkimus- ja koulutuskeskus sr  – Asteroid and Impactite Research Academy Foundation sr

 

2 § Säätiön kotipaikka on Vimpelin kunta.

 

3 § Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää lasten sekä nuorten luonnontieteiden ja teknologian perusteiden tuntemista sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen että kansainvälisen verkostoitumisen kautta Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa Asteroid Observation and Research Center yksikön Vimpeliin, Impactite Research Center yksikön Lappajärvelle sekä Evijärvi Observatory yksikön Evijärvelle, ja ylläpitää niitä.  Tutkimuskeskus harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää harrastetoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta oman alueensa ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Tutkimuskeskus tukee tutkijoita, opiskelijoita ja harrastelijoita heidän työssään keskuksessa ja heidän kansainvälisissä yhteyksissä.

 

4 § Säätiön kielet ovat suomi ja englanti.

 

5 § Säätiön omaisuutena on xx € peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutetaan, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen vastaanottaa.  Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön rahavarat sijoitetaan vakaasti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

 

6 § Säätiön ja Vimpelissä, Lappajärvellä sekä Evijärvellä sijaitsevien tutkimusyksiköiden toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Säätiön perustajayhteisöt valitsevat kukin kolme jäsentä säätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunta voi niin halutessaan pyytää muitakin säätiön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisöjä nimeämään jäseniä valtuuskuntaan. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan oikeutetut yhteisöt valitse tai nimeä jäseniä tai laiminlyövät siitä ilmoittamisen säätiölle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää siltä osin itse itsensä. Valtuuskuntaan tulee valita sekä Suomessa että mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla asuvia henkilöitä. Muita kuin Suomen kansalaisia voi valtuuskunnan jäsenistä olla enintään kolmannes. Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Säätiön ensimmäisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 31.12.20xx.

 

Säätiön toimintavuosi on kalenterivuosi. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan jokaiseksi toimintavuodeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 1/3 jäsenistä on saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtuuskunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa läsnä olleiden enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen ennen huhtikuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa valtuuskunnan päätös voidaan tehdä myös sähköpostitse tai kirjeitse.

 

7 § Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa

 

  • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden toiminta mahdollisesti antaa aihetta;
  • käsitellään tulo- ja menoarvioehdotus kulumassa olevaa vuotta varten;
  • vahvistetaan tarvittaessa säätiön luottamushenkilöiden palkkiot;
  • toimitetaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenten vaali;
  • toimitetaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali;
  • toimitetaan hallituksen jäsenten vaali sääntöjen 8 §:n mukaisesti;
  • valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan säätiön kulumassa olevan vuoden tilejä ja hallintoa; toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HTM);
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.  Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava valtuuskunnan jäsenille vähintään 28 päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

8 § Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna ja lisäksi neljä valtuuskunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Valtuuskunta voi valita saman henkilön hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä enintään kaksi voi olla muun valtion kuin Suomen kansalaisia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen valittujen neljän jäsenen toimikausista kahden toimikausi päättyy 31.12.20xx ja kahden 31.12.20xx. Kaksi ensiksi erovuoroista jäsentä ovat ne henkilöt, joiden toimikausi päättyy 31.12.20xx. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, hallitus täydentää siltä osin itse itsensä.

 

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kaksi jäsentä.  Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja tarvittaessa apulaissihteerin.

 

10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.  Hallitus valitsee tutkimuskeskuksen johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat, ellei tutkimuskeskuksen ohjesäännössä toimihenkilöiden valinnasta ja palkoista toisin määrätä.  Hallitus vahvistaa tutkimuskeskusta varten tarpeelliset ohjesäännöt, joissa määrätään tutkimuskeskuksen toiminnasta sekä sen johtajan ja toimihenkilöiden tehtävistä.  Hallitus voi kutsua tutkimuskeskuksen toiminnan tueksi paikallisista suomalaisista ja ulkomaisista asiantuntijoista koostuvan neuvottelukunnan.

 

11 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava ennen helmikuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on kahden viikon kuluessa annettava hallitukselle kirjallinen kertomus tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista.  Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

 

12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.  Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

 

13 § Päätös säätiön lopettamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.  Säätiön lakkauttamiseen on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.  Siinä tapauksessa, että säätiö lopetetaan, on sen omaisuus käytettävä säätiön valtuuskunnan parhaaksi katsomalla tavalla tutkimuskeskuksen toiminta-alueen luonnontieteen opiskelijoiden ja harrastelijoiden tukemiseen.